پرداخت اپلیکیشن فی

نرخ پرداخت Application Fee

برای در خواست پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه لطفا فرم را پرکنید شما میتوانید نرخ ارز برای پرداخت اپلیکیشن در بالا مشاهده کنید